Zásady spracúvania osobných údajov

Náš web www.andreadesign.sk , spoločnosť Mgr.art Andrea Rolková-ARdesign, IČO: 408 89 106, so sídlom: Továrenská 646/1, 967 01  Kremnica, zapísaná v živnostenskom registri Žiar nad Hronom, Okresný úrad Žiar nad Hronom OU-ZH_OZP:2017/010164-2, Číslo živnostenského registra: 601-21327 (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame a za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva a pod.

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, v prvom rade, keď sa na nás obrátite s otázkou, dotazom alebo poskytnete hodnotenie našich služieb. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete využiť naše služby. Ako povinné osobné údaje  www.andreadesign.sk spracúva osobné údaje fyzickej osoby – kontaktné informácie a platobné údaje – objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia zmluvy o dielo a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru a služieb. Andreadesign.sk zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám.

Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu pri zasielaní newsletteru, diskusie, recenzie a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

 Ako Vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad pre nasledujúce účely:

 • Spracovanie Vašej objednávky a dodania služby
 • Komunikácia pri spracovaní vašich požiadaviek
 • Odpovedať na Vaše otázky a informovať Vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať Vám obchodné informácie o aktuálnych novinkách akciách a zľavách (newsletter)

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

 • pri objednávke služieb Vaše údaje budeme uchovávať na dobu päť rokov s tým, že nová päťročná lehota začne bežať odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
 • pri hodnotení, recenzii služieb po dobu päť rokov,
 • alebo počas zákonom stanovenej doby (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z.o daní z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov).

Následne budú Vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovávania osobných údajov.

Budeme vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále upravujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Prístup k pracovnému počítaču je podmienený správnym heslom pre každého používateľa, rovnako ako správa webstránky, emailovej schránky, ako aj vytvorenia faktúry. Počítač i webstránka sú zabezpečené aktuálnym antivírusom.

 Udelený súhlas môžete odvolať taktiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maily – „Newslettri“ alebo nás môžete kontaktovať na našej adrese: info@andreadesign.sk

 Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

 • Webový portál je umiestnený u certifikovaného internetového providera Endora.cz, pre ktorého je bezpečnosť uchovávaných dát prvoradá. Prevádzkovateľom endora.cz je spoločnosť Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO: 8741048, DIČ: CZ28741048 
 • Účtovné dokumenty spracúva Ing. Ľubica Pažická, s.r.o, Nová 329/21 
  Žilina 010 03 Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, Vložka číslo:  59823/L

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu: Mgr.art Andrea Rolková-AR design, Továrenská 646/1, 967 01 Kremnica email: info@drevulienka.sk

Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

Aj tie najdokonalejšie bezpečnostné systémy môžu však zlyhať v dôsledku neskúsenosti koncového používateľa, preto Vám dáme zopár rád ako zvýšiť bezpečnosť Vašich dát na internete.

Ako sa teda správať na internete bezpečne?

 • Chráňte svoj počítač – používajte antivírusový program, robte si záložné kópie dôležitých dokumentov, buďte opatrný na to, čo sťahujete z internetu
 • Chráňte seba – buďte obozretný keď zverejňujete osobné informácie, neposkytujte tretím stranám svoje heslá, nezdieľajte s nikým prístupové kódy k svojim emailovým schránkam

Účely spracovania osobných údajov

Správca môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok, keďže sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, nie je teda vyžadovaný Váš súhlas. Dáta, ktoré zhromažďujeme, môžu byť tiež použité pre marketingové účely priamo Vám na mieru, k tomu ale už je nevyhnutný Váš súhlas. 

Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené tretím stranám, spracovateľom Vašich osobných údajov, aby nám pomohli poskytovať naše služby (napr. účtovníctvo, poskytovateľ cloudových služieb, analýza, audit, platby, detekcia podvodov, marketing a vývoj). Tieto tretie strany majú prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu  nutnom pre výkon ich činnosti, a sú zaviazaní ich neprezradiť a nepoužiť k iným účelom.

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softwarov, služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

Verzia 1. platná od 17.10.2018